Admicom Oyj: Sijoittajille

Admicom Oyj on Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle listattu pk-yritysten toiminnanohjausjärjestelmien edelläkävijä ja kannattavan kasvun yhtiö. Tähtäämme yli 30 % kasvuun vuonna 2020, EBITDAn ollessa 35-45 % haarukassa. Tutustu Admicomiin sijoituskohteena:

Admicom sijoituskohteena   Uusimmat julkaisut

Avainluvut

Avainluvut 1-6/2020

Avainluvut-H1-2020
* Esitettyihin lukuihin on sisällytetty Tocoman Oy:n tiedot ajalta 1.3. -30.6.2020. Tocoman Oy:n henkilöstömäärä jakson lopussa oli 18.

 

Avainluvut 1-3/2020

Avainluvut Q1/2020 - Admicom
Esitettyihin lukuihin on sisällytetty Tocoman Oy:n tiedot 1.3.2020 alkaen. Neljännesvuositulostiedotteen luvut ovat tilintarkastamattomat ja FAS-muodossa.

 

Avainluvut 2019

Taulukossa ilmoitetut osakemäärät eivät sisällä omia osakkeita
* Oikaistu osakekohtainen tulos = Tilikauden tulos + kertaluontoiset kulut / osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä jaksolla keskimäärin.
** Aiemmin vuoden 2018 osakekohtainen tulos on raportoitu 0,71 ja oikaistu osakekohtainen tulos 0,76. Aiemmin raportoiduissa luvuissa on käytetty jakajana tilikauden alun ja lopun keskiarvona laskettua osakemäärää. Nyt raportoiduissa luvuissa keskimääräinen osakemäärä on laskettu painotettuna.

Tilinpäätöstiedote 2019

Tunnuslukujen laskentakaavat

Omavaraisuusaste, % =
Oma pääoma + vähemmistöosuus


Taseen loppusumma – saadut ennakot
x 100
Nettovelkaantumisaste, % =
Korolliset velat – rahat ja pankkisaamiset


Oma pääoma
x 100
Oman pääoman tuottoprosentti (ROE), % =
Voitto tai tappio ennen satunnaisia eriä – verot


Oma pääoma keskimäärin + vähemmistöosuus
x 100
Sijoitetun pääoman tuottoprosentti (ROI), % =
Voitto tai tappio ennen satunnaisia eriä + nettorahoituskulut


Taseen loppusumma – korottomat velat keskimäärin
x 100
EBITDA, % liikevaihdosta =
Liikevoitto ennen poistoja


Liikevaihto
x 100
Liikevoitto, % liikevaihdosta =
Liikevoitto


Liikevaihto
x 100
Osakekohtainen tulos (EPS), € =
Tulos ennen satunnaisia eriä – verot +/- vähemmistöosuus


Tilikauden keskimääräinen osakeantioikaistu osakkeiden lukumäärä
 Osakekohtainen oma pääoma, € =
Oma pääoma


Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä tilinpäätöspäivänä
 Osakekohtainen osinko, € =
Tilikauden osinko osaketta kohden


Tilikauden jälkeen tapahtuneiden osakeantien oikaisukerroin
Osakekohtainen pääomanpalautus, € =
Tilikauden pääomanpalautus osaketta kohden


Tilikauden jälkeen tapahtuneiden osakeantien oikaisukerroin
Osakekohtainen voitonjako yhteensä, € =
Tilikauden voitonjako osaketta kohden


Tilikauden jälkeen tapahtuneiden osakeantien oikaisukerroin
Sulje haku