Johtorakennus

Johtorakennus - Jarkko Juvonen | Adminet kokemuksia - Admicom
"Adminettiin tutustuessani totesin heti, että tämä me otetaan. En osaa sanoa kuin positiivista tästä asiasta, sillä kokonaisuuden hallinta on niin helppoa. En halua ajatellakaan, missä olisimme vanhalla järjestelmällä."

Jarkko Juvonen

Johtorakennus - logo | Adminet kokemuksia - Admicom

 

Helmikuussa 2015 perustettu helsin­kiläinen Johtorakennus Oy toteuttaa kiinteistöjen linjasaneerauksia ja käyt­tötarkoituksen muutoksia. Yritys nojaa toimintansa vahvaan kokemukseen ja luotettaviin yhteistyökumppaneihin.

Johtorakennuk­sen tavoitteena on ollut alusta alkaen kasvattaa toimin­taansa reippaasti ja joka vuosi liikevaihto on saatu vähintään tuplattua.

 

Adminetistä helppo ja skaalautuva työkalu kasvavaan toimintaan

Kasvutavoitteet ja projektinjohtoura­koiden toteuttaminen päätoteuttajan roolissa vaativat myös käytettävältä toiminnanohjausjärjestelmältä työ­kalut, jotka pystyvät vastaamaan toi­mintatavan vaatimiin erityispiirteisiin. Tämä huomattiin myös Johtoraken­nuksella pian perustamisen jälkeen ja pari vuotta sitten vanha järjestelmä vaihdettiin Adminettiin.

– Alun perin käyttämämme järjes­telmä oli jotenkin hirveän kankea ja vaikea opetella. Sitten kun vähän opin käyttöä, huomasin, ettei se palvele lain­kaan pääurakoitsijan tarpeita. Adminettiin tutustuessani tote­sin heti, että tämä me otetaan, maksoi mitä maksoi – ja onneksi ei maksanut­kaan kovin paljon. Adminet oli mieles­täni hyvin looginen ja helppo oppia.

Erityisen tärkeää kovat kasvutavoit­teet asettaneelle yritykselle on, että käytettävä järjestel­mä mukautuu kas­vavaan toimintaan.

– Meille oli tärkeä kriteeri, että jär­jestelmä kasvaa toimintamme mukana. Adminet ei rajoita toiminnan kasvua tai laajuutta, vaan itse asiassa se laajenee toiminnan mukana. Olen käyttänyt aiemmalla urallani eräässä isossa ra­kennusliikkeessä hyvin samankaltaista järjestelmää ja mielestäni Adminetillä pystyisi helposti hallitsemaan vaikka sadan miljoonan liikevaihtoa tekevän yrityksen toimintoja.

Johtorakennus Oy - Admicom rakentamisen asiakaslehti

 

Projektinjohtourakoinnin kokonaisuus hallintaan

Projektinjohtourakointia tekevälle yritykselle on tärkeää pystyä hallitse­maan projektikokonaisuus sujuvasti aina tarjouslaskennasta seurantaan. Juvosen mielestä Adminetin paras apu projektinjohtomallil­le onkin sen tarjoama kokonaisuus eri osa-alueiden hallintaan.

– Yhtä asiaa ei voi nimetä, koska kaikkien asioiden hoita­minen osana kokonaisuutta on niin su­juvaa. Tarjouslaskennasta kohdetiedot siirtyvät projektin budjetiksi ja suunnit­telun pohjaksi, joten vaiheistus ja tehtä­vien hallinta on helppoa. Projektille voi­daan tehdä litterakohtaiset tavoitteet ja sitä kautta koko työmaan tavoitteet, joita on myös kätevä seurata ja täyden­tää. Myös lisä- ja muutostyöt on helppo viedä Adminetin kautta tavoitearvioon ja ennusteeseen.

Juvonen pitää erityisen tärkeänä tarkkaa litteratason seurantaa ja työ­maiden toteumien ennustamista jo hyvissä ajoin projektin aikana.

– Adminetin litteramaailma vakuut­ti minut heti alussa, koska tykkään siitä, että kaikki kulut kohdennetaan hyvin­kin tarkasti. Ennusteiden avulla puoles­taan näemme työmaan lopputuleman jo hyvissä ajoin. Tietojen avulla pystym­me vaikuttamaan tuleviin kustannuk­siin ja mitä aikaisemmin huomaamme jonkin virheen, sitä aikaisemmin pää­semme vaikuttamaan taloudelliseen lopputulemaan.

Johtorakennuksen toimintatavas­sa ostot ovat merkittävässä roolissa, sillä yritys vastaa kaikista työmaan materiaalihankinnoista.

– Se helpottaa aliurakoitsijaa ja mahdollistaa kustannustehokkuuden, koska me ostetaan isot massat ja saadaan isommat alennukset. Ostotoi­mintaa varten meillä on Adminetissä toimittajien hinnastot ja järjestelmä herjaa, jos laskun summa ei täsmää tilaukseen. Hankintojen kilpailutus os­totarjouspyynnöillä on meillä vielä har­joitteluvaiheessa, mutta uskoisin, että vuoden sisällä ei enää kilpailuteta ma­teriaaleja mitään muuta kautta. Sillä tavalla saamme kaiken tiedon helposti saataville samaan paikkaan myös myö­hempiä tarpeita varten.

Projektinjohtourakoita toteute­taan monenlaisten yhteistyökumppa­neiden kanssa ja Adminetistä on saatu apua myös heidän kanssaan tehtä­vään yhteistyöhön.

– Hankkeeseen ryhtyviä on mo­nenlaisia ja myös heidän toiveensa raportoinnin suhteen ovat erilaisia. Adminetillä pystymme raportoimaan asiat yhteistyökumppanin toivomalla tavalla monipuolisia raportointimal­leja hyödyntäen. Järjestelmän sisällä voidaan raportoida Talo80:n, Talo90:n ja Talo2000:n mukaan, joten voimme raportoida halutessamme samaa pro­jektia vaikka kolmella eri tavalla.

Viranomaisilmoitukset automaattisesti

Johtorakennuksen perustamisen jäl­keen erilaiset yrittäjältä vaadittavat toimet viranomaisten suuntaan tulivat jopa vähän yllätyksenä. Admi­comin tarjoama tuki ja Adminetin ratkaisut ovat kuitenkin helpottaneet raportointia viranomaisten suuntaan. Erityisen iso merkitys pääurakoitsi­jana toimivalle Johtorakennukselle on automatisoidulla rakennustyömaiden ilmoitusvelvollisuuden raportoinnilla.

– Kun työmaa aloitetaan ja työ­maalla työskentelevien henkilöiden tiedot kirjataan kerran oikein, niin sen jälkeen raportointi verottajalle hoituu vähän niin kuin sivutuotteena. Järjes­telmä hoitaa raportoinnin ja minä olen enemmänkin statistin roolissa – voin vain katsella, että jaahas, taas lähti työntekijäilmoituk­set verottajalle.

Kokonaisuudes­saan Juvonen on ollut tyytyväinen ratkaisuunsa ottaa Adminet käyttöön ja Admicomin aktiivisuuteen järjestelmän kehittämi­sessä.

– Ilokseni olen saanut huomata, että tekemiäni kehitystoiveita on toteutettu. Olen mielenkiinnolla mukana kehittä­mässä järjestelmää ja haluan kehittyä myös itse. En osaa sanoa kuin positii­vista tästä asiasta, sillä kokonaisuuden hallinta on niin helppoa. En halua aja­tellakaan, missä olisimme vanhalla jär­jestelmällä.

Lue koko haastattelu

 

KUVAT: Johtorakennus Oy


Lataa tiivis tietopaketti rakentamisen ratkaisuistamme

Oppaan avulla voit tutustua tehokkaisiin rakennusalan täsmätyökaluihin.

Lataa ilmaiseksi

Oppaan lataaminen ei sido sinua mihinkään.

 

Rakennusalan työkalut - Admicom

Kertokaa minulle lisää

Täytä lomake niin vastaamme sinulle pian ja kerromme Adminetin hyödyistä juuri sinun liiketoiminnallesi.
LVI ohjelmisto | Adminet LVI-alan yrityksille
Sulje haku